Comparison of Two Lactase Activity Determination Methods
HE Yunshan, LIU Yawei, TAN Zhoujin, HUI Huaying
Chinese Journal of Applied Chemistry . 2020, (2): 242 -244 .  DOI: 10.11944/j.issn.1000-0518.2020.02.190215