Self-assembly of Graphene Mini-motor and Its Ethanol-Driven Motion and Oil Adsorption Properties
ZHAO Jiaxin, XIE Yaqiao, LI Jielan, XU Zidi, GAO Feng, QU Jiangying
Chinese Journal of Applied Chemistry . 2019, (10): 1202 -1210 .  DOI: 10.11944/j.issn.1000-0518.2019.10.190039