In Situ Preparation and Antistatic Research of Calcium Carbonate/Nickel Composite
YANG Xiaohong2, LUO Chongxiao1, CHEN Jianbing2, LIU Jinku1,2*, ZHANG Lijia1
Chinese Journal of Applied Chemistry . 2011, (07): 798 -803 .  DOI: 10.3724/SP.J.1095.2011.00494