Hydrogen Peroxide Sensor Based on a Polymeric Self-assembled Nanoparticles-Modified Screen-Printed Electrode
HUANG Xuewen, XU Sheng, ZHAO Wei, WEI Wei, LI Xiaojie, LIU Xiaoya
Chinese Journal of Applied Chemistry . 2020, (2): 235 -241 .  DOI: 10.11944/j.issn.1000-0518.2020.02.190190