Adsorption of Basic Dye Brilliant Green by Biluochun Green Tea
GENG Aifang, ZHAI Qingzhou, LIU Heng, ZHANG Yi'nan
Chinese Journal of Applied Chemistry . 2017, (11): 1336 -1342 .  DOI: 10.11944/j.issn.1000-0518.2017.11.160522