Synthesis of Domoic Acid Imprinted Polymer and Its Extraction Application
LI Li-Li, ZHOU Wen-Hui, LI Yong, LIN Li-Ming, ZHU Xiao-Bin, YANG Huang-Hao, WANG Xiao-Ru
Chinese Journal of Applied Chemistry . 2010, (02): 132 -136 .  DOI: 10.3724/SP.J.1095.2010.90114